กรรมเก่า กรรมใหม่ภิกษุทั้งหลาย !
กรรมเก่า เป็นอย่างไรเล่า ?


ภิกษุทั้งหลาย !
จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มนะ


อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็น
ปุราณกัมม อภิสังขตะ
อภิสัญเจตยิตะ เวทนียะ


ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า กรรมเก่า

ภิกษุทั้งหลาย !
กรรมใหม่ เป็นอย่างไรเล่า ?


ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อที่บุคคลกระทำกรรม
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ในกาลบัดนี้ อันใด


ภิกษุทั้งหลาย !
อันนี้เรียกว่า กรรมใหม่

ภิกษุทั้งหลาย !
กัมมนิโรธ เป็นอย่างไรเล่า ?


ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุตติ เพราะความดับแห่ง
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันใด


ภิกษุทั้งหลาย !
อันนี้เรียกว่า กัมมนิโรธ

ภิกษุทั้งหลาย !
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นอย่างไรเล่า ?


กัมมนิโรธคามินีปฏิปทานั้น คือ
อริยอัฏฐังคิกมรรค นี้นั่นเอง


ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

( สัมมาทิฏฐิ )
ความเห็นชอบ

( สัมมาสังกัปปะ )
ความดำริชอบ

( สัมมาวาจา )
วาจาชอบ

( สัมมากัมมันตะ )
การงานชอบ

( สัมมาอาชีวะ )
อาชีวะชอบ

( สัมมาวายามะ )
ความเพียรชอบ

( สัมมาสติ )
ความระลึกชอบ

( สัมมาสมาธิ )
ความตั้งใจมั่นชอบ


ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา

ภิกษุทั้งหลาย !
ด้วยประการดังนี้แล


กรรมเก่า
เราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย


กรรมใหม่
เราก็แสดงแล้ว


กัมมนิโรธ
เราก็ได้แสดงแล้ว


กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา
เราก็ได้แสดงแล้วภิกษุทั้งหลาย !
กิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลาย


กิจนั้น เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอภิกษุทั้งหลาย !
นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง


พวกเธอจงเพียรเผากิเลส อย่าได้ประมาท
อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย


นี่แล เป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเรา
แก่เธอทั้งหลาย( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๑๖๖-๑๖๗/๒๒๗-๒๓๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com