การตอบแทนคุณ
มารดาบิดาอย่างสูงสุดภิกษุทั้งหลาย !
เรากล่าวการกระทำตอบแทน
ไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสอง


ท่านทั้งสองคือใคร ?


คือ มารดา ๑ บิดา ๑


ภิกษุทั้งหลาย !
บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง
พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง


เขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี
และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้น
ด้วยการอบกลิ่น การนวด
การให้อาบน้ำและการดัด


และท่านทั้งสองนั้น พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
บนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ


ภิกษุทั้งหลาย !
การกระทำอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้ว
หรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยภิกษุทั้งหลาย !
อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ
อันเป็นอิสราธิปัตย์ในแผ่นดินใหญ่
อันมีรตนะเจ็ดประการมากหลายนี้


การกระทำอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้ว
หรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย


ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?


เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก
บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย
ส่วนบุตรคนใด


ยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา
ให้สมาทานตั้งมั่นใน สัทธาสัมปทา


ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล
ให้สมาทานตั้งมั่นใน สีลสัมปทา


ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่
ให้สมาทานตั้งมั่นใน จาคสัมปทา


ยังมารดาบิดาผู้ทรามปัญญา
ให้สมาทานตั้งมั่นใน ปัญญาสัมปทาภิกษุทั้งหลาย !
ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล


การกระทำอย่างนั้น
ย่อมชื่อว่า อันบุตรนั้นทำแล้ว
และทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา( บาลี – เอก.-ทุก.-ติก. อํ. ๒๐/๗๘-๗๙/๒๗๘ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com