กิจของภิกษุภิกษุทั้งหลาย !
กิจของคหบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำ
มีสามอย่างเหล่านี้


สามอย่างอะไรบ้างเล่า ?

สามอย่าง คือ


คหบดีชาวนา
รีบ ๆ ไถคราดพื้นที่นาให้ดีเสียก่อน
ครั้นแล้วก็รีบ ๆ ปลูกพืช
ครั้นแล้วก็รีบ ๆ ไขน้ำเข้าบ้าง ไขน้ำออกบ้าง


ภิกษุทั้งหลาย !
กิจของคหบดีชาวนาที่เขาจะต้องรีบทำ
มีสามอย่างเหล่านี้ แลแต่ว่า คหบดีชาวนานั้น
ไม่มีฤทธิ์หรืออานุภาพที่จะบันดาลว่า


ข้าวของเรา จงงอกในวันนี้
ตั้งท้องพรุ่งนี้ สุกมะรืนนี้ ดังนี้ได้เลย


ที่แท้ ย่อมมีเวลาที่ข้าวนั้น
เปลี่ยนแปรสภาพไปตามฤดูกาล
ย่อมจะ งอกบ้าง ตั้งท้องบ้าง สุกบ้าง
ภิกษุทั้งหลาย !
ฉันใดก็ฉันนั้น กิจของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทำ
มีสามอย่างเหล่านี้


สามอย่างอะไรบ้างเล่า ?

สามอย่าง คือ


การสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่ง
การสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่ง
และการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลาย !
กิจของภิกษุที่เธอจะต้องรีบทำ
มีสามอย่างเหล่านี้แลแต่ว่า ภิกษุนั้น
ก็ไม่มีฤทธิ์หรืออานุภาพที่จะบันดาลว่า


จิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่มีอุปาทานในวันนี้
หรือพรุ่งนี้ หรือมะรืนนี้ ดังนี้ได้เลย


ที่แท้ ย่อมมีเวลาที่เหมาะสม เมื่อภิกษุนั้น
ปฏิบัติไปแม้ในศีลอันยิ่ง
ปฏิบัติไปแม้ในจิตอันยิ่ง
และปฏิบัติไปแม้ในปัญญาอันยิ่ง


จิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย
เพราะไม่มีอุปาทานได้เอง( บาลี – เอก.-ทุก.-ติก. อํ. ๒๐/๓๐๙/๕๓๒ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com