ความพอใจเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ทุกข์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต


ทุกข์ทั้งหมดนั้น
มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ


เพราะว่า
ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์

ทุกข์ใด ๆ อันจะเกิดขึ้นในอนาคต


ทุกข์ทั้งหมดนั้น
ก็มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ


เพราะว่า
ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์

และทุกข์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น


ทุกข์ทั้งหมดนั้น
ก็มีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ


เพราะว่า
ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๔๐๓/๖๒๗ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com