ความเป็นทุกข์สามลักษณะภิกษุทั้งหลาย !
ความเป็นทุกข์สามอย่างนี้


สามอย่างเป็นอย่างไร ?

คือ

( ๑ )
ความเป็นทุกข์
เพราะทนได้ยาก
( ๒ )
ความเป็นทุกข์
เพราะเป็นของปรุงแต่ง
( ๓ )
ความเป็นทุกข์
เพราะมีความแปรปรวน
เปลี่ยนไปเป็นประการอื่น
ภิกษุทั้งหลาย !
เหล่านี้แล
ความเป็นทุกข์สามอย่าง


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๘๕/๓๑๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com