คำศัพท์ – อธิบายโดยพระสูตร  • ขันธ์ ๕


  • โลก

Create by buddha-quote.com