ถ้าเหตุแห่งการอ้อนวอนเป็นจริงได้
ในโลกนี้ ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรดูกรคฤหบดี !
ธรรมห้าประการนี้ น่าปรารถนา
น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก


ห้าประการเป็นไฉน คือ
อายุ ๑ วรรณะ ๑
สุขะ ๑ ยศ ๑ สวรรค์ ๑


ดูกรคฤหบดี !
ธรรมห้าประการนี้แล น่าปรารถนา
น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก
ธรรมห้าประการนี้ น่าปรารถนา
น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก


เรามิได้กล่าวว่า
จะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอน
หรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนา
ถ้าธรรมห้าประการนี้ น่าปรารถนา
น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้โดยยากในโลก


จักได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอน
หรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาแล้วไซร้
ในโลกนี้ ใครจะพึงเสื่อมจากอะไร

ดูกรคฤหบดี
อริยสาวกผู้ต้องการอายุ
ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินอายุ
หรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุ


อริยสาวกผู้ต้องการอายุ
พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุ
ที่พระอริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุ


อริยสาวกนั้นย่อมได้อายุที่เป็นของทิพย์
หรือเป็นของมนุษย์
อริยสาวกผู้ต้องการวรรณะ
ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินวรรณะ
หรือแม้เพราะเหตุแห่งวรรณะ


อริยสาวกผู้ต้องการวรรณะ
พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวรรณะเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวรรณะ
ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วรรณะ


อริยสาวกนั้นย่อมได้วรรณะที่เป็นของทิพย์
หรือเป็นของมนุษย์
อริยสาวกผู้ต้องการสุข
ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสุข
หรือแม้เพราะเหตุแห่งสุข


อริยสาวกผู้ต้องการสุข
พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุข
ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุข


อริยสาวกนั้นย่อมได้สุขที่เป็นของทิพย์
หรือของมนุษย์
อริยสาวกผู้ต้องการยศ
ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินยศ
หรือแม้เพราะเหตุแห่งยศ


อริยสาวกผู้ต้องการยศ
พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศ
ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ยศ


อริยสาวกนั้นย่อมได้ยศที่เป็นของทิพย์
หรือของมนุษย์
อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์
ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์
หรือแม้เพราะเหตุแห่งสวรรค์


อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์
พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์เพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์
ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์


อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์
ชนผู้ปรารถนา
อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สวรรค์
ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจ
พึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้น


บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญ
ความไม่ประมาทในการทำบุญ


บัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้ว
ย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ คือ
ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพ


ผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิต
เพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้น


( บาลี – ปญฺจก.-ฉกฺก. อํ. ๒๒/๕๑-๕๓/๔๓ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com