ทรงพระนามว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่ภิกษุทั้งหลาย !
ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้


สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ?


สี่อย่าง คือ
ความจริงอันประเสริฐ คือ ความทุกข์


ความจริงอันประเสริฐ
คือ เหตุให้เกิดทุกข์


ความจริงอันประเสริฐ
คือ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์


และความจริงอันประเสริฐ
คือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์


นี้แล ความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง
ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะได้ตรัสรู้ตามเป็นจริง
ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้


ตถาคตจึงมีนามอันบัณฑิตกล่าวว่า
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้


พวกเธอพึงทำความเพียร
เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์


นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์


นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์


และนี้เป็นทางดำเนิน
ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ดังนี้เถิด


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๓/๑๗๐๓ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com