ธรรมเป็นส่วนแห่งวิชชาภิกษุทั้งหลาย !
ธรรมสองอย่างเหล่านี้เป็นส่วนแห่งวิชชา


มีอยู่สองอย่างอะไรเล่า ?


สองอย่าง คือ
สมถะและวิปัสสนา

ภิกษุทั้งหลาย !
สมถะ เมื่ออบรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไร ?


อบรมแล้ว จิตจะเจริญ


จิตเจริญแล้ว
จะได้ประโยชน์อะไร ?


เจริญแล้ว จะละราคะได้
ภิกษุทั้งหลาย !
วิปัสสนาเล่า เมื่อเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไร ?


เจริญแล้ว ปัญญาจะเจริญ


ปัญญาเจริญแล้ว
จะได้ประโยชน์อะไร ?


เจริญแล้ว จะละอวิชชาได้


( บาลี – เอก.-ทุก.-ติก. อํ. ๒๐/๗๗-๗๘/๒๗๕ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com