ผลแห่งทานคหบดี !
บุคคลให้ทาน
อันเศร้าหมองหรือประณีตก็ตาม


แต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพ
ไม่ทำความนอบน้อมให้
ไม่ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่เหลือ
ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทาน


ทานนั้น ๆ บังเกิดผลในตระกูลใด ๆ
ในตระกูลนั้น ๆ จิตของผู้ให้ทาน
ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี
ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดี
ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดี
ย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าอย่างดี


แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้น คือ
บุตร ภรรยา ทาส คนใช้ คนทำงาน
ก็ไม่เชื่อฟัง ไม่เงี่ยหูฟัง ส่งจิตไปที่อื่นเสีย


ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?


ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผลแห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพ
คหบดี !
บุคคลให้ทาน
อันเศร้าหมองหรือประณีตก็ตาม


แต่ให้ทานนั้นโดยเคารพ
ทำความนอบน้อมให้
ให้ด้วยมือตนเอง ให้ของที่ไม่เหลือ
เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทาน


ทานนั้น ๆ บังเกิดผลในตระกูลใด ๆ
ในตระกูลนั้น ๆ จิตของผู้ให้ทาน
ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดี
ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดี
ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดี
ย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าอย่างดี


แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้น คือ
บุตร ภรรยา ทาส คนใช้ คนทำงาน
ก็เชื่อฟังดี เงี่ยหูฟัง ไม่ส่งจิตไปที่อื่น


ข้อนั้นเพราะเหตุไร ?


ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพ
คหบดี !
เรื่องเคยมีมาแล้ว


มีพราหมณ์ชื่อเวลามะ
พราหมณ์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้ คือ

ได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปิยะ ๘๔,๐๐๐ ถาด
ถาดรูปิยะเต็มด้วยทอง ๘๔,๐๐๐ ถาด
ถาดสำริดเต็มด้วยเงิน ๘๔,๐๐๐ ถาด

ให้ช้าง ๘๔,๐๐๐ เชือก
มีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง
มีธงทองคลุมด้วยข่ายทอง

ให้รถ ๘๔,๐๐๐ คัน
หุ้มด้วยหนังราชสีห์ หนังเสือโคร่ง หนังเสือเหลือง
ผ้ากัมพลเหลือง มีเครื่องประดับล้วนเป็นทอง
มีธงทองคลุมด้วยข่ายทอง

ให้แม่โคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว
มีน้ำนมไหลสะดวก ใช้ภาชนะเงินรองน้ำนม

ให้หญิงสาว ๘๔,๐๐๐ คน
ประดับด้วยแก้วมณีและแก้วกุณฑล

ให้บัลลังก์ ๘๔,๐๐๐ ที่
ลาดด้วยผ้าโกเชาว์ ลาดด้วยขนแกะสีขาว
เครื่องลาดมีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้
มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมด
มีเครื่องลาดเพดาน มีหมอนข้างแดงทั้งสอง

ให้ผ้า ๘๔,๐๐๐ โกฏิ
เป็นผ้าเปลือกไม้ ผ้าแพร ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียด

จะป่วยกล่าวไปไย
ถึงข้าว 
น้ำ ของเคี้ยว ของบริโภค
เครื่องลูบไล้ ที่นอน 
ไหลไปเหมือนแม่น้ำ
คหบดี !
ท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า
สมัยนั้นผู้อื่นไม่ใช่เวลามพราหมณ์
ผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้น


คหบดี !
แต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้
สมัยนั้นเราเป็นเวลามพราหมณ์
เราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทาน


ก็ในทานนั้น
ไม่มีใครเป็นพระทักขิเณยยบุคคล
ใคร ๆ ไม่ชำระทักขิณานั้นให้หมดจด
คหบดี !
ทานที่บุคคลถวายให้
ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภค


มีผลมากกว่าทานที่
เวลามพราหมณ์ให้แล้ว
ทานที่บุคคลถวายให้
พระสกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้
ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ๑๐๐ ท่านบริโภค
ทานที่บุคคลถวายให้
พระอนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้
พระสกทาคามี ๑๐๐ ท่านบริโภค
ทานที่บุคคลถวายให้
พระอรหันต์ผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้
พระอนาคามี ๑๐๐ ท่านบริโภค
ทานที่บุคคลถวายให้
พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้
พระอรหันต์ ๑๐๐ รูปบริโภค
ทานที่บุคคลถวายให้
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้
พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ รูปบริโภค
ทานที่บุคคลถวายให้
ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภค
การที่บุคคล
สร้างวิหารถวายสงฆ์ ผู้มาจากจาตุรทิศมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้
ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภค
การที่บุคคล
มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า
พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคล
สร้างวิหารถวายสงฆ์ อันมาจากจาตุรทิศ
การที่บุคคล
มีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ

งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ
จากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีผลมากกว่าการที่บุคคล
มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า
พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ
การที่บุคคล
เจริญเมตตาจิตโดยที่สุด
แม้เพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคล
มีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ

งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ
จากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
และการที่บุคคล
เจริญอนิจจสัญญา แม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคล
เจริญเมตตาจิตโดยที่สุด
แม้เพียงเวลาสูดดมของหอม


( บาลี – สตฺตก.-อฏฺฐก.-นวก. อํ. ๒๓/๔๐๕-๔๐๘/๒๒๔ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com