ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์
ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์( ตรัสถึงขันธ์ห้า )

ภิกษุทั้งหลาย !


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน รูป
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน เวทนา
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน สัญญา
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน สังขารทั้งหลาย
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน วิญญาณ
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


เรากล่าวว่า
ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์
ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ ดังนี้
( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๙/๖๕ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้
( ตรัสถึงอายตนะภายในหก )

ภิกษุทั้งหลาย !


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน จักษุ
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน โสตะ
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน ฆานะ
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน ชิวหา
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน กายะ
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน มนะ
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


เรากล่าวว่า
ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์
ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ ดังนี้

( ตรัสถึงอายตนะภายนอกหก )

ภิกษุทั้งหลาย !


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน รูป
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน เสียง
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน กลิ่น
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน รส
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน โผฏฐัพพะ
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ใน ธรรมารมณ์
ผู้นั้นเท่ากับไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์


เรากล่าวว่า
ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์
ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ ดังนี้( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๑๖-๑๗/๑๙-๒๐ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com