พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่ภิกษุทั้งหลาย !
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใด ๆ
ได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงไปแล้ว
ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอดีต


ท่านทั้งหลายเหล่านั้น
ได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่ง
ความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง
ภิกษุทั้งหลาย !
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใด ๆ
จักได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงต่อ
ในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต


ท่านทั้งหลายเหล่านั้น
ก็จักได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่ง
ความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง
ภิกษุทั้งหลาย !
แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ผู้ตรัสรู้ตามเป็นจริงอยู่
ในกาลเป็นปัจจุบันนี้


ก็ได้ตรัสรู้อยู่ซึ่ง
ความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง

ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้น
เหล่าไหนเล่า ?


สี่อย่าง คือ
ความจริงอันประเสริฐ คือ ทุกข์


ความจริงอันประเสริฐ
คือ เหตุให้เกิดทุกข์


ความจริงอันประเสริฐ
คือ ความดับไม่เหลือของทุกข์


และความจริงอันประเสริฐ
คือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้


พวกเธอพึงทำความเพียร
เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์


นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์


นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์


นี้เป็นทางดำเนิน
ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ดังนี้เถิด


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๓-๕๔๔/๑๗๐๔ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com