มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก
ถูกความกลัวคุกคามเอาแล้ว


ย่อมถือเอาภูเขาบ้าง
ป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง
สวนศักดิ์สิทธิ์บ้าง
รุกขเจดีย์บ้าง ว่าเป็นที่พึ่งของตน ๆ


นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลย
นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด


ผู้ใดถือเอาสิ่งนั้น ๆ เป็นที่พึ่งแล้ว
ย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้
ส่วนผู้ใดที่ถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งแล้ว
เห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้อง คือ


เห็นทุกข์
เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์
เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์ และ
เห็นมรรคประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐ


ซึ่งเป็นเครื่องให้ถึง
ความเข้าไปสงบรำงับแห่งทุกข์


นั่นแหละ คือที่พึ่งอันเกษม
นั่น คือที่พึ่งอันสูงสุด


ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้ว
ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้( บาลี – ขุ.-ธ.-อุ.-อิติวุ.-สุตฺต. ขุ. ๒๕/๓๙-๔๑/๒๔ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com