รายละเอียดที่ควรทราบ
เกี่ยวกับเรื่องกรรมภิกษุทั้งหลาย !

กรรม
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ


นิทานสัมภวะแห่งกรรม
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ


เวมัตตตาแห่งกรรม
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ


วิบากแห่งกรรม
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ


กัมมนิโรธ
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ


กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ


คำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้น
เราอาศัยอะไรกล่าวเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !
เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม


เพราะว่าบุคคลเจตนาแล้ว
ย่อมกระทำซึ่งกรรม
ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ

ภิกษุทั้งหลาย !
นิทานสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลาย

เป็นอย่างไรเล่า ?


ภิกษุทั้งหลาย !
นิทานสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลาย คือผัสสะ

ภิกษุทั้งหลาย !
เวมัตตตาแห่งกรรมทั้งหลาย

เป็นอย่างไรเล่า ?


ภิกษุทั้งหลาย !
กรรมที่ทำสัตว์
ให้เสวยเวทนาในนรก มีอยู่

กรรมที่ทำสัตว์
ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉาน มีอยู่

กรรมที่ทำสัตว์
ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัย มีอยู่

กรรมที่ทำสัตว์
ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลก มีอยู่

กรรมที่ทำสัตว์
ให้เสวยเวทนาในเทวโลก มีอยู่ภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรากล่าวว่า เวมัตตตาแห่งกรรมทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย !
วิบากแห่งกรรมทั้งหลาย

เป็นอย่างไรเล่า ?


ภิกษุทั้งหลาย !
เรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลาย
ว่ามีอยู่สามอย่าง คือ

วิบากในทิฏฐธรรม
วิบากในอุปปัชชะ
วิบากในอปรปริยายะภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรากล่าวว่า วิบากแห่งกรรมทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลาย !
กัมมนิโรธ

เป็นอย่างไรเล่า ?


ภิกษุทั้งหลาย !
ความดับแห่งกรรมทั้งหลายย่อมมี
เพราะความดับแห่งผัสสะ

ภิกษุทั้งหลาย !
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา

เป็นอย่างไรเล่า ?


ภิกษุทั้งหลาย !
อริยอัฏฐังคิกมรรค นี้นั่นเอง
คือ กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา


ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

( สัมมาทิฏฐิ )
ความเห็นชอบ

( สัมมาสังกัปปะ )
ความดำริชอบ

( สัมมาวาจา )
การพูดจาชอบ

( สัมมากัมมันตะ )
การทำการงานชอบ

( สัมมาอาชีวะ )
การเลี้ยงชีวิตชอบ

( สัมมาวายามะ )
ความพากเพียรชอบ

( สัมมาสติ )
ความระลึกชอบ

( สัมมาสมาธิ )
ความตั้งใจมั่นชอบ

ภิกษุทั้งหลาย !
เมื่อใดอริยสาวก
ย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้

รู้ชัดซึ่ง
นิทานสัมภวะแห่งกรรมอย่างนี้

รู้ชัดซึ่ง
เวมัตตตาแห่งกรรมอย่างนี้

รู้ชัดซึ่ง
วิบากแห่งกรรมอย่างนี้

รู้ชัดซึ่ง
กัมมนิโรธอย่างนี้

รู้ชัดซึ่ง
กัมมนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้


อริยสาวกนั้น
ย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์ นี้ว่า
เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลส
เป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมภิกษุทั้งหลาย !
ข้อที่เรากล่าวแล้วว่า

กรรม
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ


นิทานสัมภวะแห่งกรรม
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ


เวมัตตตาแห่งกรรม
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ


วิบากแห่งกรรม
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ


กัมมนิโรธ
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ


กัมมนิโรธคามินีปฏิปทา
เป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้น
เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว


( บาลี – ปญฺจก.-ฉกฺก. อํ. ๒๒/๔๕๘-๔๖๗/๓๓๔ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com