ลำดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผลภิกษุทั้งหลาย !
เราย่อมไม่กล่าว การตั้งอยู่ในอรหัตตผล
ด้วยการกระทำเพียงอันดับแรกเท่านั้น


แต่การตั้งอยู่ในอรหัตตผลนั้น
ย่อมมีได้ด้วยการศึกษาโดยลำดับ
ด้วยการกระทำโดยลำดับ
ด้วยการปฏิบัติโดยลำดับภิกษุทั้งหลาย !
ก็การตั้งอยู่ในอรหัตตผล ย่อมมีได้
ด้วยการศึกษาโดยลำดับ
ด้วยการกระทำโดยลำดับ
ด้วยการปฏิบัติโดยลำดับ


อย่างไรเล่า ?
ภิกษุทั้งหลาย !
กุลบุตรในกรณีนี้


เกิดศรัทธาแล้ว
ย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหา
ย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้
ย่อมเงี่ยโสตลงเมื่อเงี่ยโสตลงแล้ว
ย่อมได้ฟังซึ่งธรรมครั้นได้ฟังธรรมแล้ว
ย่อมทรงจำธรรมนั้นไว้ ย่อมพิจารณา
เนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้ว
เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู่
ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ได้อยู่
ฉันทะย่อมเกิดเมื่อเกิดฉันทะแล้ว
ย่อมมีอุตสาหะครั้นมีอุตสาหะแล้ว
ย่อมไตร่ตรองครั้นไตร่ตรองแล้ว
ย่อมตั้งความเพียรเมื่อมีตนส่งไปแล้ว
ย่อมทำให้แจ้งชัด ซึ่งบรมสัจจะด้วยกาย
และย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดบรมสัจจะนั้น

ด้วยปัญญา( บาลี – ม. ม. ๑๓/๒๓๓-๒๓๔/๒๓๘ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com