สัญญาภิกษุทั้งหลาย !
คนทั่วไปกล่าวกันว่า สัญญา
เพราะอาศัยความหมายอะไรเล่า ?


ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะกิริยาที่หมายรู้ได้พร้อมมีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า สัญญาสิ่งนั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งอะไร ?


สิ่งนั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อม
ซึ่งสีเขียวบ้าง


ย่อมหมายรู้ได้พร้อม
ซึ่งสีเหลืองบ้าง


ย่อมหมายรู้ได้พร้อม
ซึ่งสีแดงบ้าง


และย่อมหมายรู้ได้พร้อม
ซึ่งสีขาวบ้าง ดังนี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลาย !
เพราะกิริยาที่หมายรู้ได้พร้อมมีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า สัญญา( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕-๑๐๖/๑๕๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com