อริยสัจสี่เป็นสิ่งที่คงที่ภิกษุทั้งหลาย !
มีของสี่อย่างซึ่งคงที่ ไม่เปลี่ยนจากความคงที่
ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่น


ของสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่า ?


ของสี่อย่างนั้น คือ
ความรู้ตามเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์


นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์


นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์


และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึง
ความดับไม่เหลือของทุกข์


ทั้งสี่อย่างนั้นเป็นของคงที่
ไม่เปลี่ยนจากความคงที่
ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่น ดังนี้

ภิกษุทั้งหลาย !
นี่แล เป็นของสี่อย่างซึ่งคงที่
ไม่เปลี่ยนจากความคงที่
ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นภิกษุทั้งหลาย !
เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้


พวกเธอพึงทำความเพียร
เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์


นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์


นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์


และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึง
ความดับไม่เหลือของทุกข์ ดังนี้เถิด


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๓๙-๕๔๐/๑๖๙๗ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com