อวิชชาของผู้ถึงซึ่งอวิชชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !

ที่เรียกกันว่า อวิชชา อวิชชา ดังนี้นั้นเป็นอย่างไร ?


และด้วยเหตุเพียงเท่าไร
บุคคลจึงชื่อว่า
เป็นผู้ถึงซึ่งอวิชชา 


ภิกษุทั้งหลาย !
ในกรณีนี้ ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับ


ไม่รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่ง
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันมีความก่อขึ้นเป็นธรรมดา


ว่าเป็นสิ่งที่มีความก่อขึ้นเป็นธรรมดา ดังนี้ไม่รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่ง
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา


ว่าเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ดังนี้ไม่รู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่ง
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันมีทั้งความก่อขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา


ว่าเป็นสิ่งที่มีความก่อขึ้น
และความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย !
ความไม่รู้นี้เราเรียกว่า อวิชชา


และบุคคลชื่อว่าเป็นผู้ถึงซึ่งอวิชชา
ย่อมมีได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๙/๓๒๐ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com