อิทัปปัจจยตา - ปฏิจจสมุปบาท


 


ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com
( นาที 00:11:23 – 00:57:10 )


Create by buddha-quote.com