อุปาทานกับอุปาทานขันธ์
มิใช่อันเดียวกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ห้านั้น
อย่างเดียวกันหรือ ?


หรือว่าอุปาทาน
เป็นอื่นไปจากอุปาทานขันธ์ห้า ?
ภิกษุ !
อุปาทานกับอุปาทานขันธ์ห้านั้น
ไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่อุปาทานนั้น ก็ไม่ได้มีในอื่น
นอกไปจากอุปาทานขันธ์ห้า

ภิกษุ !
ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ
ในอุปาทานขันธ์ห้า นั่นแล


เป็นตัวอุปาทาน
ในอุปาทานขันธ์ห้า นั้น( บาลี – อุปริ. ม. ๑๔/๑๐๑-๑๐๒/๑๒๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com