อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน
( ขันธ์ห้า )ภิกษุทั้งหลาย !
เราจักแสดง
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานและอุปาทาน


เธอทั้งหลายจงฟังภิกษุทั้งหลาย !
ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นอย่างไร ?
อุปาทานเป็นอย่างไร ?
ภิกษุทั้งหลาย !


รูป เป็นธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน


ความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในรูป
ชื่อว่า อุปาทาน
ภิกษุทั้งหลาย !


เวทนา เป็นธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน


ความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในเวทนา
ชื่อว่า อุปาทาน
ภิกษุทั้งหลาย !


สัญญา เป็นธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน


ความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในสัญญา
ชื่อว่า อุปาทาน
ภิกษุทั้งหลาย !


สังขาร เป็นธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน


ความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในสังขาร
ชื่อว่า อุปาทาน
ภิกษุทั้งหลาย !


วิญญาณ เป็นธรรม
เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน


ความกำหนัด
ด้วยอำนาจความพอใจในวิญญาณ
ชื่อว่า อุปาทาน
ภิกษุทั้งหลาย !


ขันธ์เหล่านี้เรียกว่า
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน


ฉันทราคะ นี้เรียกว่า
อุปาทาน( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๐๒-๒๐๓/๓๐๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com