เจริญสมาธิแล้ว
จักรู้ได้ตามเป็นจริงภิกษุทั้งหลาย !
เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด


ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว
สิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงก็อะไรเล่า
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริง คือ
จักษุ
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


รูป
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


จักษุวิญญาณ
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


จักษุสัมผัส
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย

ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง
โสตะ
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


เสียง
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


โสตะวิญญาณ
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


โสตะสัมผัส
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัย

ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง
ฆานะ
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


กลิ่น
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


ฆานะวิญญาณ
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


ฆานะสัมผัส
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะฆานะสัมผัสเป็นปัจจัย

ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง
ชิวหา
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


รส
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


ชิวหาวิญญาณ
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


ชิวหาสัมผัส
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย

ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง
กายะ
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


โผฏฐัพพะ
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


กายะวิญญาณ
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


กายะสัมผัส
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัย

ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง
มนะ
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


ธรรมารมณ์
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


มนะวิญญาณ
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


มนะสัมผัส
ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง


แม้สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมนะสัมผัสเป็นปัจจัย

ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง
ภิกษุทั้งหลาย !
เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด


เพราะเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว
สิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๑๘๑/๒๔๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com