เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !

เมื่อข้าพระองค์หลีกออกเร้นอยู่
ได้เกิดการใคร่ครวญขึ้นในใจว่า


พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวทนาไว้สามอย่าง
คือ 
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา


ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ไว้ว่า
เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์ 
ดังนี้


ข้อที่พระองค์ตรัสว่า
เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์ 
ดังนี้


ทรงหมายถึงอะไรหนอ ?
ภิกษุ ! ดีแล้ว ดีแล้ว
เรากล่าวเวทนาไว้สามอย่างเหล่านี้คือ
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาจริง


และยังได้กล่าวว่า
เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์


ข้อนี้เรากล่าวหมายถึง


ความเป็นของไม่เที่ยง
แห่งสังขารทั้งหลาย นั่นเอง
และเรายังกล่าวหมายถึง


ความเป็นของสิ้นไป
เป็นธรรมดา


ความเป็นของเสื่อมไป
เป็นธรรมดา


ความเป็นของจางคลายไป
เป็นธรรมดา


ความเป็นของดับไม่เหลือ
เป็นธรรมดา


ความเป็นของแปรปรวน
เป็นธรรมดา

ของสังขารทั้งหลายนั่นแหละที่ได้กล่าวว่า
เวทนาใด ๆ ก็ตาม เวทนานั้น ๆ
ประมวลลงในความทุกข์ ดังนี้


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๒๖๘/๓๙๑ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com