ไม่ทรงมีความลับ
ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิดโมคคัลลานะ !
ตถาคตเป็นผู้ที่มี
ศีลบริสุทธิ์ ดีอยู่เสมอจึงปฏิญญาว่า
เราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้ว
ศีลของเราบริสุทธิ์
ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลาย
จึงไม่ต้อง ช่วยกันทำการป้องกันให้ตถาคต
ในเรื่องอันเกี่ยวกับศีล


ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวัง การป้องกันจากสาวกทั้งหลาย
ในเรื่องอันเกี่ยวกับศีลเลย
โมคคัลลานะ !
ตถาคตเป็นผู้ที่มี
อาชีวะบริสุทธิ์ ดีอยู่เสมอจึงปฏิญญาว่า
เราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์แล้ว
อาชีวะของเราบริสุทธิ์
ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลาย
จึงไม่ต้อง ช่วยการทำการป้องกันให้ตถาคต
ในเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะ


ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวัง การป้องกันจากสาวกทั้งหลาย
ในเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะเลย
โมคคัลลานะ !
ตถาคตเป็นผู้ที่มี
การแสดงธรรมบริสุทธิ์ ดีอยู่เสมอจึงปฏิญญาว่า
เราเป็นผู้มีการแสดงธรรมบริสุทธิ์
การแสดงธรรมของเราบริสุทธิ์
ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลาย
จึงไม่ต้อง ช่วยการทำการป้องกันให้ตถาคต
ในเรื่องอันเกี่ยวกับการแสดงธรรม


ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวัง การป้องกันจากสาวกทั้งหลาย
ในเรื่องอันเกี่ยวกับการแสดงธรรมเลย
โมคคัลลานะ !
ตถาคตเป็นผู้ที่มี
การตอบคำถามบริสุทธิ์ ดีอยู่เสมอจึงปฏิญญาว่า
เราเป็นผู้มีการตอบคำถามบริสุทธิ์
การตอบคำถามของเราบริสุทธิ์
ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลาย
จึงไม่ต้อง ช่วยการทำการป้องกันให้ตถาคต
ในเรื่องอันเกี่ยวกับการตอบคำถาม


ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวัง การป้องกันจากสาวกทั้งหลาย
ในเรื่องอันเกี่ยวกับการตอบคำถามเลย
โมคคัลลานะ !
ตถาคตเป็นผู้ที่มี
ญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ดีอยู่เสมอจึงปฏิญญาว่า
เราเป็นผู้มีญาณทัสสนะบริสุทธิ์แล้ว
ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์
ขาวผ่อง ไม่เศร้าหมองเลยสาวกทั้งหลาย
จึงไม่ต้อง ช่วยการทำการป้องกันให้ตถาคต
ในเรื่องอันเกี่ยวกับญาณทัสสนะ


ทั้งตถาคต
ก็ไม่หวัง การป้องกันจากสาวกทั้งหลาย
ในเรื่องอันเกี่ยวกับณาณทัสสนะเลย


ดังนี้


( บาลี – ปญฺจก.-ฉกฺก. อํ. ๒๒/๑๓๘-๑๔๓/๑๐๐ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com