ไม่รู้จักกรรมว่าคืออะไร
แต่อยากพ้นกรรม
ขอขอบคุณ แหล่งที่มา – http://www.youtube.com ( นาที 00:47:15 – 00:58:12 )


Create by buddha-quote.com