ไม่สามารถจะบรรลุผลได้
ด้วยเหตุปัจจัยที่ผิดดูกรภูมิชะ !
เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมัน
แสวงหาน้ำมัน จึงเที่ยวเสาะหาน้ำมัน
เกลี่ยทรายลงในรางแล้วคั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ


ถ้าแม้ทำความหวัง
แล้วเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมัน


ถ้าแม้ทำความไม่หวัง
แล้วเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมัน


ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวัง
แล้วเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมัน


ถ้าทำความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่
แล้วเกลี่ยทรายลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมัน


นั่นเพราะเหตุไร ?


ดูกรภูมิชะ !
เพราะเขาไม่สามารถจะได้น้ำมัน
โดยวิธีไม่แยบคาย ฉันใด
ดูกรภูมิชะ !
ฉันนั้นเหมือนกันแล


สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง
ที่มีทิฐิผิด มีสังกัปปะผิด มีวาจาผิด
มีกัมมันตะผิด มีอาชีวะผิด
มีวายามะผิด มีสติผิด มีสมาธิผิดถ้าแม้ทำความหวัง
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล


ถ้าแม้ทำความไม่หวัง
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล


ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวัง
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล


ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล


นั่นเพราะเหตุไร ?


ดูกรภูมิชะ !
เพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้
โดยอุบายไม่แยบคาย
( บาลี – อุปริ. ม. ๑๔/๒๗๗/๔๑๐ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้
ดูกรภูมิชะ !
เปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมัน
แสวงหาน้ำมัน จึงเที่ยวเสาะหาน้ำมัน
เกลี่ยงาป่นลงในรางแล้วคั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ


ถ้าแม้ทำความหวัง
แล้วเกลี่ยงาป่นลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็สามารถได้น้ำมัน


ถ้าแม้ทำความไม่หวัง
แล้วเกลี่ยงาป่นลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็สามารถได้น้ำมัน


  ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวัง
แล้วเกลี่ยงาป่นลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็สามารถได้น้ำมัน


ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่
แล้วเกลี่ยงาป่นลงในราง คั้นไป เอาน้ำพรมไป ๆ
เขาก็สามารถได้น้ำมัน


นั่นเพราะเหตุไร ?


ดูกรภูมิชะ !
เพราะเขาสามารถได้น้ำมัน
โดยวิธีแยบคาย ฉันใด
ดูกรภูมิชะ !
ฉันนั้นเหมือนกันแล


สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง
ที่มีทิฐิชอบ มีสังกัปปะชอบ มีวาจาชอบ
มีกัมมันตะชอบ มีอาชีวะชอบ
มีวายามะชอบ มีสติชอบ มีสมาธิชอบถ้าแม้ทำความหวัง
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็สามารถบรรลุผล


ถ้าแม้ทำความไม่หวัง
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็สามารถบรรลุผล


ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวัง
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็สามารถบรรลุผล


ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่
แล้วประพฤติพรหมจรรย์
เขาก็สามารถบรรลุผล


นั่นเพราะเหตุไร ?


ดูกรภูมิชะ !
เพราะเขาสามารถบรรลุผลได้
โดยอุบายแยบคาย( บาลี – อุปริ. ม. ๑๔/๒๘๐/๔๑๕ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com