อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์
ด้วยอำนาจแห่งความเพลิน

รับฟังธรรม
     
Create by buddha-quote.com