นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เป็นเรา
นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา

รับฟังธรรม
   
Create by buddha-quote.com