ชาติภิกษุทั้งหลาย !
ก็ ชาติ เป็นอย่างไรเล่า ?


การเกิด การกำเนิด การก้าวลง
การบังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง
ความปรากฏของขันธ์ทั้งหลาย

การที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลาย
ในสัตวนิกายนั้น ๆ
ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ๆภิกษุทั้งหลาย !
นี้เรียกว่า ชาติ
ความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติ ย่อมมี
เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ


ความดับไม่เหลือแห่งชาติ ย่อมมี
เพราะความดับไม่เหลือแห่งภพมรรคอันประกอบด้วย
องค์แปดอันประเสริฐนั่นเอง

เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่ง
ความดับไม่เหลือแห่งชาติ


ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

( สัมมาทิฏฐิ )
ความเห็นชอบ

( สัมมาสังกัปปะ )
ความดำริชอบ

( สัมมาวาจา )
วาจาชอบ

( สัมมากัมมันตะ )
การงานชอบ

( สัมมาอาชีวะ )
อาชีวะชอบ

( สัมมาวายามะ )
ความเพียรชอบ

( สัมมาสติ )
ความระลึกชอบ

( สัมมาสมาธิ )
ความตั้งใจมั่นชอบ


( บาลี – นิทาน. สํ. ๑๖/๕๐-๕๑/๘๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com