ธรรมที่ควรกำหนดรู้ ควรละ
ควรทำให้เจริญ ควรทำให้แจ้ง
( นัยที่ ๑ )

พระสูตร
   

 


เจริญสมาธิแล้ว
จักรู้ได้ตามเป็นจริง

พระสูตร
  

 


ขันธ์ห้าไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

พระสูตร
 

 


อุปาทานกับอุปาทานขันธ์
มิใช่อันเดียวกัน

พระสูตร
Create by buddha-quote.com