ทรงแสดงธรรม
เพราะเห็นความจำเป็นของสัตว์บางพวก

พระสูตร


 


หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์
จะไม่เห็นตถาคตอีก

พระสูตร


 


ไม่ทรงมีความลับ
ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด

พระสูตร
 

 


สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์
( อายตนะ )

พระสูตร


 


สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์
( ขันธ์ห้า )

พระสูตร
 

 


อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์
ด้วยอำนาจแห่งความเพลิน

รับฟังธรรม
 
Create by buddha-quote.com