เหตุปัจจัยให้เป็นคนดุร้าย
หรือเป็นคนสงบเสงี่ยม

พระสูตร


 


เห็นจิตในจิต ๘ คู่อาการ
( จิตตานุปัสสนา )

พระสูตร


 


คุณธรรมของผู้ต่ำกว่าโสตปัตติมรรค
และเป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อบายในชาตินั้น

พระสูตร
 

 


จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไร ต้องอาศัยเวลา

พระสูตร
 

 


ความมุ่งหมาย
ของคนผู้เป็นศัตรูกัน ๗ ประการ
( โทษของความโกรธ )

พระสูตร

Create by buddha-quote.com