การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์

พระสูตร


 


ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ
( สอนธรรมะฆราวาสที่ใกล้เสียชีวิต )

พระสูตร


 


ความต่างระหว่าง
พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ( ๒ )

พระสูตร


 


ความต่างระหว่าง
พระโสดาบันกับพระอรหันต์ ( ๑ )

พระสูตร
  
Create by buddha-quote.com