สิ่งที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย

เห็นว่าเป็นความสุข

พระสูตร


 


เหตุแห่งการเกิดในครรภ์

เหตุแห่งการดำรงอยู่ของชีวิต

พระสูตร


 


อานิสงส์แห่งอานาปานสติ เจ็ดประการ

พระสูตร
    

 


พึงตั้งธรรมห้าประการ
ก่อนแสดงธรรมแก่ผู้อื่น

พระสูตร
 
Create by buddha-quote.com