ธรรมทั้งหลายทั้งปวง
มีนิพพานเป็นที่สุด

พระสูตร


 


ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่า
น่ากลัวกว่านรก

พระสูตร
   

 


ความเข้าใจผิดเรื่องกรรม
ที่อริยบุคคลจะต้องละได้

พระสูตร
 

 


ที่ที่ไม่มีโศก ไม่มีธุลี ไม่มีความคับแค้น

พระสูตร


 


เห็นอัสสาทะ เห็นอาทีนวะ
ในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์

พระสูตร

Create by buddha-quote.com