ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ในปัจจุบันและสัมปรายะ

พระสูตร
  

 


ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิต
ในกายคตาสติ

พระสูตร
     
Create by buddha-quote.com