เห็นอัสสาทะ เห็นอาทีนวะ
ในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า

ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุพิจารณาเห็น
โดยความเป็นของน่าพอใจเนือง ๆ
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่
ตัณหาย่อมเจริญ

เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ
โสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัส
และอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน

ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้

ภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนประทีปน้ำมัน
พึงลุกอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้
บุรุษพึงเติมน้ำมันและเปลี่ยนไส้ใหม่
อยู่ตลอดเวลาที่ควรเติมควรเปลี่ยนในทุกระยะ ๆ

เมื่อเป็นอย่างนี้ ประทีปน้ำมัน
ซึ่งมีอาหารอย่างนั้น มีเชื้ออย่างนั้น
ก็พึงลุกโพลงอยู่ได้ตลอดกาลนาน

ภิกษุทั้งหลาย
ฉันใดก็ฉันนั้น
เมื่อภิกษุพิจารณาเห็น
โดยความเป็นของน่าพอใจเนือง ๆ
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่
ตัณหาย่อมเจริญ

เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ
เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ
โสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัส
และอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน

ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุพิจารณาเห็น
โดยความเป็นโทษเนือง ๆ
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่
ตัณหาย่อมดับ

เพราะความดับแห่งตัณหา
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

เพราะความดับแห่งอุปาทาน
จึงมีความดับแห่งภพ

เพราะความดับแห่งภพ
จึงมีความดับแห่งชาติ

เพราะความดับแห่งชาตินั่นแล
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัส
และอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น

ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้

ภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนประทีปน้ำมัน
พึงลุกอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้
บุรุษไม่พึงเติมน้ำมันและไม่เปลี่ยนไส้ใหม่
ตลอดเวลาที่ควรเติมควรเปลี่ยนในทุกระยะ ๆ

เมื่อเป็นอย่างนี้ ประทีปน้ำมันนั้น
เพราะหมดอาหาร เพราะสิ้นเชื้อเก่า
ก็เป็นประทีปน้ำมันที่หมดเชื้อแล้วดับไป

ภิกษุทั้งหลาย
ฉันใดก็ฉันนั้น
เมื่อภิกษุพิจารณาเห็น
โดยความเป็นโทษเนือง ๆ
ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์อยู่
ตัณหาย่อมดับ

เพราะความดับแห่งตัณหา
จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

เพราะความดับแห่งอุปาทาน
จึงมีความดับแห่งภพ

เพราะความดับแห่งภพ
จึงมีความดับแห่งชาติ

เพราะความดับแห่งชาตินั่นแล
ชรามรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัส
และอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น

ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้


( บาลี – นิทาน. สํ. ๑๖/๑๐๓-๑๐๔/๒๐๐-๒๐๓ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com