ที่ที่ไม่มีโศก ไม่มีธุลี ไม่มีความคับแค้นภิกษุทั้งหลาย
ถ้าไม่มีราคะ ไม่มีนันทิ ไม่มีตัณหา
ในกพฬีการาหารแล้วไซร้
วิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้
เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ ในกพฬีการาหารนั้น

วิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้
เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ ในที่ใด
การหยั่งลงแห่งนามรูป ย่อมไม่มีในที่นั้น

การหยั่งลงแห่งนามรูป ไม่มีในที่ใด
ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ย่อมไม่มีในที่นั้น

ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ไม่มีในที่ใด
การบังเกิดในภพใหม่ต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั้น

การบังเกิดในภพใหม่ต่อไป ไม่มีในที่ใด
ชาติชรามรณะต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั้น

ชาติชรามรณะต่อไป ไม่มีในที่ใด

ภิกษุทั้งหลาย
เราเรียกที่นั้นว่าเป็น
ที่ไม่มีโศก ไม่มีธุลี ไม่มีความคับแค้น ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนเรือนยอด
หรือศาลาเรือนยอด
ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือใต้ก็ตาม
เป็นเรือนมีหน้าต่างทางทิศตะวันออก

ครั้นพระอาทิตย์ขึ้นมา
แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์
ส่องเข้าไปทางหน้าต่างแล้ว
จักตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่า ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์
จักปรากฏที่ฝาเรือนข้างในทางทิศตะวันตก
พระเจ้าข้า

ภิกษุทั้งหลาย
ถ้าฝาเรือนทางทิศตะวันตกไม่มีเล่า
แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้น
จักปรากฏอยู่ ณ ที่ไหน ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ จักปรากฏที่พื้นดิน
พระเจ้าข้า

ภิกษุทั้งหลาย
ถ้าพื้นดินไม่มีเล่า
แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้น
จักปรากฏที่ไหน ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ จักปรากฏในน้ำ
พระเจ้าข้า

ภิกษุทั้งหลาย
ถ้าน้ำไม่มีเล่า
แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้น
จักปรากฏที่ไหนอีก ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้น
ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้ว
พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลาย
ฉันใดก็ฉันนั้นแล

ถ้าไม่มีราคะ ไม่มีนันทิ ไม่มีตัณหา
ในกพฬีการาหารแล้วไซร้
วิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้
เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ ในกพฬีการาหารนั้น

วิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้
เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ ในที่ใด
การหยั่งลงแห่งนามรูป ย่อมไม่มีในที่นั้น

การหยั่งลงแห่งนามรูป ไม่มีในที่ใด
ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ย่อมไม่มีในที่นั้น

ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ไม่มีในที่ใด
การบังเกิดในภพใหม่ต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั้น

การบังเกิดในภพใหม่ต่อไป ไม่มีในที่ใด
ชาติชรามรณะต่อไป ย่อมไม่มีในที่นั้น

ชาติชรามรณะต่อไป ไม่มีในที่ใด

ภิกษุทั้งหลาย
เราเรียกที่นั้นว่าเป็น
ที่ไม่มีโศก ไม่มีธุลี ไม่มีความคับแค้น ดังนี้


( บาลี – นิทาน. สํ. ๑๖/๑๒๔-๑๒๖/๒๔๘-๒๔๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com