ทางแห่งความหมดจดทางมีองค์แปด
เป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลาย

บทแห่งอริยสัจสี่
ประเสริฐกว่าบททั้งหลาย

วิราคธรรม
ประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลาย

ผู้มีพุทธจักษุ
ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลาย

นี่แหละ
ทางเพื่อความหมดจดแห่งทัสสนะ
ทางอื่นมิได้มี

เธอทั้งหลายจงเดินตามทางนั้น
อันเป็นที่หลงแห่งมาร

เธอทั้งหลายเดินตามทางนั้นแล้ว
จักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้

ทาง เราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลาย
เพื่อการรู้จัก การถอนซึ่งลูกศร

ความเพียรเป็นกิจ
อันเธอทั้งหลายพึงกระทำ

ตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอก

ผู้มุ่งปฏิบัติแล้ว
ย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง
เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์

นั่นแหละ เป็นทางแห่งความหมดจด

เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า
สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์
เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์

นั่นแหละ เป็นทางแห่งความหมดจด

เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา
เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์

นั่นแหละ เป็นทางแห่งความหมดจด


( บาลี – ธ. ขุ. ๒๕/๕๑-๕๓/๓๐ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com