วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่ท่องเที่ยวไป

พระสูตร
 

 


เปรียบสิ่งที่ตรัสรู้
มีมากเหมือนใบไม้บนต้น

พระสูตร
 

 


ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ในปัจจุบันและสัมปรายะ

พระสูตร

Create by buddha-quote.com