เพราะแตกสลาย จึงได้ชื่อว่าโลกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ที่กล่าวกันว่า โลก โลก ดังนี้
อันว่าโลกมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า

ภิกษุ
เพราะจะต้องแตกสลาย
เราจึงกล่าวว่าโลก
ก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลาย ?ภิกษุ
จักษุแตกสลาย รูปแตกสลาย
จักษุวิญญาณแตกสลาย
จักษุสัมผัสแตกสลาย

แม้สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ก็แตกสลาย

ภิกษุ
โสตะแตกสลาย เสียงแตกสลาย
โสตวิญญาณแตกสลาย
โสตสัมผัสแตกสลาย

แม้สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น
เพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย ก็แตกสลาย

ภิกษุ
ฆานะแตกสลาย กลิ่นแตกสลาย
ฆานวิญญาณแตกสลาย
ฆานสัมผัสแตกสลาย

แม้สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น
เพราะฆานสัมผัสเป็นปัจจัย ก็แตกสลาย

ภิกษุ
ชิวหาแตกสลาย รสแตกสลาย
ชิวหาวิญญาณแตกสลาย
ชิวหาสัมผัสแตกสลาย

แม้สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น
เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัย ก็แตกสลาย

ภิกษุ
กายแตกสลาย โผฏฐัพพะแตกสลาย
กายวิญญาณแตกสลาย
กายสัมผัสแตกสลาย

แม้สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น
เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ก็แตกสลาย

ภิกษุ
ใจแตกสลาย ธรรมแตกสลาย
มโนวิญญาณแตกสลาย
มโนสัมผัสแตกสลาย

แม้สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น
เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย ก็แตกสลาย

ภิกษุ
เพราะจะต้องแตกสลาย
เราจึงกล่าวว่าโลก ดังนี้


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๖๔-๖๕/๙๘ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com