เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละคติ ๕ภิกษุทั้งหลาย
คติ ๕ ประการเหล่านี้
๕ ประการอะไรบ้าง คือ

( ๑ )
นรก

( ๒ )
กำเนิดสัตว์เดรัจฉาน

( ๓ )
เปรตวิสัย

( ๔ )
มนุษย์

( ๕ )
เทวดา

ภิกษุทั้งหลาย
เหล่านี้แล คติ ๕ ประการภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลาย
พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้
เพื่อละคติ ๕ ประการ

สติปัฏฐาน ๔ อะไรบ้าง คือ

ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในกรณีนี้

ย่อมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู่

มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย

ย่อมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่

มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย

ย่อมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู่

มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย

ย่อมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่

มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย

ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลาย
พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้แล
เพื่อละคติ ๕ ประการ


( บาลี – นวก. อํ. ๒๓/๔๘๐-๔๘๑/๒๗๒ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com