ลักษณะของผู้ไม่ตั้งจิต
ในกายคตาสติภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์ ๖ ชนิด
ซึ่งมีวิสัยต่างกัน มีโคจรต่างกัน คือ

พึงจับงู จระเข้ นก
สุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอก ลิง
แล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่น

ครั้นแล้ว
พึงขมวดปมไว้ตรงกลางปล่อยไป
ทีนั้นแล สัตว์ ๖ ชนิดเหล่านั้น
ซึ่งมีวิสัยต่างกัน มีโคจรต่างกัน
พึงดึงมาสู่โคจรและวิสัยของตน ๆ คือ

งูพึงดึงมาด้วยคิดว่า
เราจักเข้าไปสู่จอมปลวก

จระเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่า
เราจักลงแม่น้ำ

นกพึงดึงมาด้วยคิดว่า
เราจักบินขึ้นสู่อากาศ

สุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่า
เราจักเข้าไปบ้าน

สุนัขจิ้งจอกพึงดึงมาด้วยคิดว่า
เราจักเข้าสู่ป่าช้า

ลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่า
เราจักเข้าไปสู่ป่า

ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อใดแล สัตว์ ๖ ชนิดเหล่านั้น
ต่างก็จะไปตามวิสัยของตน ๆ พึงลำบาก

เมื่อนั้น บรรดาสัตว์เหล่านั้น
สัตว์ใดมีกำลังมากกว่าสัตว์ทั้งหลาย
สัตว์เหล่านั้นพึงอนุวัตร
คล้อยตามไปสู่อำนาจแห่งสัตว์นั้นเองแม้ฉันใด

ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ไม่ได้อบรม
กระทำให้มากซึ่งกายคตาสติ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน

ตาย่อมฉุดภิกษุนั้น
ไปในรูปอันเป็นที่พอใจ
รูปอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูล

หูย่อมฉุดภิกษุนั้น
ไปในเสียงอันเป็นที่พอใจ
เสียงอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูล

จมูกย่อมฉุดภิกษุนั้น
ไปในกลิ่นอันเป็นที่พอใจ
กลิ่นอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูล

ลิ้นย่อมฉุดภิกษุนั้น
ไปในรสอันเป็นที่พอใจ
รสอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูล

กายย่อมฉุดภิกษุนั้น
ไปในโผฏฐัพพะอันเป็นที่พอใจ
โผฏฐัพพะอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูล

ใจย่อมฉุดภิกษุนั้น
ไปในธรรมอันเป็นที่พอใจ
ธรรมอันไม่เป็นที่พอใจ ย่อมเป็นของปฏิกูล

ภิกษุทั้งหลาย
ความไม่สำรวม ( อสังวร )
ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล


( บาลี – สฬา. สํ. ๑๘/๒๔๖-๒๔๗/๓๔๘ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com