เปรียบสิ่งที่ตรัสรู้
มีมากเหมือนใบไม้บนต้นภิกษุทั้งหลาย !
เธอทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างไร
ใบไม้สีสปาที่เรากำขึ้นหน่อยหนึ่งนี้มาก
หรือว่าใบไม้สีสปาที่ยังอยู่บนต้นเหล่านั้นมาก

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
ใบไม้ที่พระผู้มีพระภาค
ทรงกำขึ้นหน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อย
ส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้นย่อมมีมาก

ภิกษุทั้งหลาย !
ฉันใดก็ฉันนั้น
ธรรมะส่วนที่เรารู้ยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่ง
แล้วไม่กล่าวสอนนั้น
มีมากกว่าส่วนที่นำมากล่าวสอน

ภิกษุทั้งหลาย !
เหตุไรเล่า
เราจึงไม่กล่าวสอนธรรมะส่วนนั้น ๆ

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะเหตุว่าธรรมะส่วนนั้น ๆ
ไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์
ที่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์
ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย
ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด
ไม่เป็นไปเพื่อความดับ
ไม่เป็นไปเพื่อความสงบ
ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง
ไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม
ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน

ฉะนั้น เราจึงไม่กล่าวสอนภิกษุทั้งหลาย !
ธรรมะอะไรเล่าเป็นธรรมะที่เรากล่าวสอน ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ธรรมะที่เรากล่าวสอน คือ

ข้อที่ว่า
ความทุกข์ เป็นอย่างนี้ ๆ

เหตุเป็นที่เกิดของความทุกข์
เป็นอย่างนี้ ๆ

ความดับสนิทของความทุกข์
เป็นอย่างนี้ ๆ

ข้อปฎิบัติเพื่อถึง
ความดับสนิทของความทุกข์ เป็นอย่างนี้ ๆ

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะเหตุไรเล่า
ธรรมส่วนนี้เราจึงนำมากล่าวสอน ?

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะว่าธรรมะส่วนนี้
ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์
เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์
เป็นไปเพื่อความหน่าย
เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด
เป็นไปเพื่อความดับ
เป็นไปเพื่อความสงบ
เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง
เป็นไปเพื่อความรู้พร้อม
เป็นไปเพื่อนิพพาน

เพราะเหตุนั้นแล
เราจึงนำมากล่าวสอน


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๘-๕๔๙/๑๗๑๒-๑๗๑๓ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com