อานิสงส์การเจริญเมตตาภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ
อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว
ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง
ประพฤติสั่งสมเนือง ๆ ปรารภสม่ำเสมอดีแล้ว

พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ ประการ

อานิสงส์ ๑๑ ประการอะไรบ้าง คือ

( ๑ )
ย่อมหลับเป็นสุข

( ๒ )
ย่อมตื่นเป็นสุข

( ๓ )
ย่อมไม่ฝันร้าย

( ๔ )
ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย

( ๕ )
ย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย

( ๖ )
เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา

( ๗ )
ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศาสตราก็ดี
ย่อมไม่กล้ำกรายได้

( ๘ )
จิตย่อมตั้งมั่นได้รวดเร็ว

( ๙ )
สีหน้าย่อมผ่องใส

( ๑๐ )
ไม่หลงทำกาละ

( ๑๑ )
เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไป
ย่อมเกิดในพรหมโลก

ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ
อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว
ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง
ประพฤติสั่งสมเนือง ๆ ปรารภสม่ำเสมอดีแล้ว

พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ ประการ เหล่านี้แล


( บาลี – เอกาทสก. อํ. ๒๔/๓๗๐-๓๗๑/๒๒๒ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com