การวางจิต
เมื่อถูกตำหนิ หรือถูกสรรเสริญ

พระสูตร
Create by buddha-quote.com