สิ่งที่ควรพูด สิ่งที่ไม่ควรพูดวัสสการพราหมณ์
ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ
แล้วกราบทูลว่า

พระโคดมผู้เจริญ
พวกข้าพเจ้ามีถ้อยคำและความเห็นอย่างนี้ว่า

ผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนเห็นว่า
ข้าพเจ้าได้เห็นมาอย่างนี้
โทษเพราะการกล่าวเช่นนั้นย่อมไม่มี

ผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนได้ยินว่า
ข้าพเจ้าได้ยินมาอย่างนี้
โทษเพราะการกล่าวเช่นนั้นย่อมไม่มี

ผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนรู้สึกว่า
ข้าพเจ้าได้รู้สึกมาอย่างนี้
โทษเพราะการกล่าวเช่นนั้นย่อมไม่มี

ผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนรู้แจ้งว่า
ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งมาอย่างนี้
โทษเพราะการกล่าวเช่นนั้นย่อมไม่มี

พราหมณ์
เราไม่กล่าวว่า
ทุกสิ่งที่ได้เห็น เป็นสิ่งที่ควรกล่าว
และเราไม่กล่าวว่า
ทุกสิ่งที่ได้เห็น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าว

เราไม่กล่าวว่า
ทุกสิ่งที่ได้ยิน เป็นสิ่งที่ควรกล่าว
และเราไม่กล่าวว่า
ทุกสิ่งที่ได้ยิน เป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าว

เราไม่กล่าวว่า
ทุกสิ่งที่ได้รู้สึก เป็นสิ่งที่ควรกล่าว
และเราไม่กล่าวว่า
ทุกสิ่งที่ได้รู้สึก เป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าว

เราไม่กล่าวว่า
ทุกสิ่งที่ได้รู้แจ้ง เป็นสิ่งที่ควรกล่าว
และเราไม่กล่าวว่า
ทุกสิ่งที่ได้รู้แจ้ง เป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าวพราหมณ์
เมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้เห็นมา
แล้วทำให้อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป

เรากล่าวว่า
สิ่งที่ได้เห็นมาอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าว

พราหมณ์
แต่ว่าเมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้เห็นมา
แล้วทำให้อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญขึ้น

เรากล่าวว่า
สิ่งที่ได้เห็นมาอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ควรกล่าว

พราหมณ์
เมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้ยินมา
แล้วทำให้อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป

เรากล่าวว่า
สิ่งที่ได้ยินมาอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าว

พราหมณ์
แต่ว่าเมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้ยินมา
แล้วทำให้อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญขึ้น

เรากล่าวว่า
สิ่งที่ได้ยินมาอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ควรกล่าว

พราหมณ์
เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งใดที่ได้รู้สึกมา
แล้วทำให้อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป

เรากล่าวว่า
สิ่งที่ได้รู้สึกมาอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าว

พราหมณ์
แต่ว่าเมื่อบุคคลกล่าวสิ่งใดที่ได้รู้สึกมา
แล้วทำให้อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญขึ้น

เรากล่าวว่า
สิ่งที่ได้รู้สึกมาอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ควรกล่าว

พราหมณ์
เมื่อบุคคลกล่าวสิ่งใดที่ได้รู้แจ้งมา
แล้วทำให้อกุศลธรรมเจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมไป

เรากล่าวว่า
สิ่งที่ได้รู้แจ้งมาอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าว

พราหมณ์
แต่ว่าเมื่อบุคคลกล่าวสิ่งใดที่ได้รู้แจ้งมา
แล้วทำให้อกุศลธรรมเสื่อมไป กุศลธรรมเจริญขึ้น

เรากล่าวว่า
สิ่งที่ได้รู้แจ้งมาอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ควรกล่าว


( บาลี – จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๓๓-๒๓๕/๑๘๓ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com