กำลังของเสขบุคคล ๕ ประการภิกษุทั้งหลาย
กำลังของเสขบุคคล ๕ ประการเหล่านี้
๕ ประการอะไรบ้าง คือ

กำลังคือ ศรัทธา
กำลังคือ หิริ
กำลังคือ โอตตัปปะ
กำลังคือ วิริยะ
กำลังคือ ปัญญาภิกษุทั้งหลาย
ก็กำลังคือศรัทธาเป็นอย่างไร คือ

ภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกในกรณีนี้ เป็นผู้มีศรัทธา
ย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่า

แม้เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ
พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์
ตรัสรู้เองโดยชอบ
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก
เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นจะยิ่งกว่า
เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกธรรม

นี้เรียกว่ากำลังคือ ศรัทธาภิกษุทั้งหลาย
ก็กำลังคือหิริเป็นอย่างไร คือ

อริยสาวกในกรณีนี้ เป็นผู้มีหิริ
ย่อมละอายต่อ
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต

ย่อมละอายต่อ
การประกอบอกุศลธรรมอันเป็นบาป

นี้เรียกว่ากำลังคือ หิริภิกษุทั้งหลาย
ก็กำลังคือโอตตัปปะเป็นอย่างไร คือ

อริยสาวกในกรณีนี้ เป็นผู้มีโอตตัปปะ
ย่อมสะดุ้งกลัวต่อ
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต

ย่อมสะดุ้งกลัวต่อ
การประกอบอกุศลธรรมอันเป็นบาป

นี้เรียกว่ากำลังคือ โอตตัปปะภิกษุทั้งหลาย
ก็กำลังคือวิริยะเป็นอย่างไร คือ

อริยสาวกในกรณีนี้ ย่อมปรารภความเพียร
เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย
เพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อม

เป็นผู้มีกำลัง มีความบากบั่น
มั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย

นี้เรียกว่ากำลังคือ วิริยะภิกษุทั้งหลาย
ก็กำลังคือปัญญาเป็นอย่างไร คือ

อริยสาวกในกรณีนี้ เป็นผู้มีปัญญา
ประกอบด้วยปัญญา
เครื่องหยั่งถึงความเกิดขึ้นและดับไป
อันเป็นอริยะ เป็นเครื่องชำแรกกิเลส
ให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ

นี้เรียกว่ากำลังคือ ปัญญาภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้แล
กำลังของพระเสขบุคคล ๕ ประการ

ภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า
พวกเราจักเป็นผู้ประกอบด้วย

กำลังคือ ศรัทธา
กำลังคือ หิริ
กำลังคือ โอตตัปปะ
กำลังคือ วิริยะ
กำลังคือ ปัญญา
อันเป็นกำลังของเสขบุคคล

ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล


( บาลี – ปญฺจก. อํ. ๒๒/๒-๓/๒ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com