สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย
เพราะไม่รู้อริยสัจ

พระสูตร


 


ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว
เพราะไม่รู้อริยสัจสี่

พระสูตร
    
Create by buddha-quote.com