สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย
เพราะไม่รู้อริยสัจภิกษุทั้งหลาย !
เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ ว่าอย่างไร

ฝุ่นนิดหนึ่ง
ที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปฐพีนี้
ข้างไหนจะมากกว่ากัน ?

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า

ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้น
ด้วยปลายพระนขานี้
เป็นของมีประมาณน้อย

ฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฐพี
ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้ เปรียบเทียบได้
ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกะละภาคภิกษุทั้งหลาย !
อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น

สัตว์ที่เกิดกลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อย
สัตว์ที่เกิดกลับมาเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์
มีมากกว่าโดยแท้

ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้น
ไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่

อริยสัจสี่อย่างไรเล่า ?

สี่อย่าง คือ
อริยสัจ คือ ทุกข์

อริยสัจ คือ
เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์

อริยสัจ คือ
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

อริยสัจ คือ
ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้

เธอพึงประกอบโยคกรรม
อันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่า

ทุกข์เป็นอย่างนี้

เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์
เป็นอย่างนี้

ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
เป็นอย่างนี้

ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
เป็นอย่างนี้ ดังนี้


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๘/๑๗๕๗ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com