ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว
เพราะไม่รู้อริยสัจสี่ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะไม่รู้ถึง
เพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่าง

เราและพวกเธอทั้งหลาย
จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ
ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะไม่รู้ถึง
เพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่าง

สี่อย่างเหล่าไหนเล่า ?

สี่อย่าง คือ
อริยสัจ คือ ทุกข์

อริยสัจ คือ
เหตุให้เกิดทุกข์

อริยสัจ คือ
ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

อริยสัจ คือ
ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะไม่รู้ถึง เพราะไม่แทงตลอดซึ่ง
อริยสัจสี่ประการเหล่านี้แล

เราและพวกเธอทั้งหลาย
จึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ
ตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้


( บาลี – มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com