ความดับของขันธ์ห้า
คือ ความดับของทุกข์

พระสูตร
        
Create by buddha-quote.com