เวทนาภิกษุทั้งหลาย !
คนทั่วไปกล่าวกันว่า เวทนา
เพราะอาศัยความหมายอะไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะกิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า เวทนา

สิ่งนั้นย่อมรู้สึกได้ซึ่งอะไร ?

สิ่งนั้นย่อมรู้สึกได้
ซึ่งความรู้สึกอันเป็นสุขบ้าง

ย่อมรู้สึกได้
ซึ่งความรู้สึกอันเป็นทุกข์บ้าง

และย่อมรู้สึกได้
ซึ่งความรู้สึกอันไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ดังนี้เป็นต้น

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะกิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า เวทนา


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕-๑๐๖/๑๕๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com