รูปภิกษุทั้งหลาย !
คนทั่วไปกล่าวกันว่า รูป
เพราะอาศัยความหมายอะไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะกิริยาที่แตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า รูป

สิ่งนั้นแตกสลายได้เพราะอะไร ?

สิ่งนั้นแตกสลายได้
เพราะความเย็นบ้าง

แตกสลายได้
เพราะความร้อนบ้าง

แตกสลายได้
เพราะความหิวบ้าง

แตกสลายได้
เพราะความกระหายบ้าง

แตกสลายได้
เพราะถูกต้องกับเหลือบ ยุง ลม แดด
และสัตว์เลื้อยคลานบ้าง ดังนี้เป็นต้น

ภิกษุทั้งหลาย !
เพราะกิริยาที่แตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งนั้น
ดังนั้น สิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า รูป


( บาลี – ขนฺธ. สํ. ๑๗/๑๐๕-๑๐๖/๑๕๙ )
เทียบเคียงพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ กดที่นี้


Create by buddha-quote.com